Osoby kontaktujące się z Hetmańską telefonicznie, mailowo lub listownie oraz osoby,

z którymi Hetmańska kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HETMAŃSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bracka 4 (31-005 Kraków), posiadająca

nr KRS: 0000026358, NIP: 6761788217. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

a.     za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@hetmanska.com.pl;

b.    listownie – pod adresem: Bracka 4 ; 31-005 Kraków

c.     telefonicznie – pod numerem: 601 44 64 67.

 

2.    Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Hetmańska przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Hetmańskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.

3.    file:////img/bg_main.jpgKatalog oraz źródło pochodzenia danych

Hetmańska przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane Hetmańska otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

 

4.    Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Hetmańska zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Hetmańskiej, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5.    Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hetmańską przysługują Państwu następujące prawa:

1.    prawo do wniesienia sprzeciwu;

2.    prawo dostępu do danych;

3.    prawo do sprostowania danych;

4.    prawo do usunięcia danych;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


 

 

Klienci Hetmańskiej

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HETMAŃSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bracka 4 (31-005 Kraków), posiadająca nr KRS: 0000026358, NIP: 6761788217. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

d.    za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@hetmanska.com.pl

e.    listownie – pod adresem: Bracka 4 ; 31-005 Kraków

f.     telefonicznie – pod numerem 601 44 64 67

 

2.    Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Hetmańska przetwarza w celu wykonania zawartej z Państwem umowy najmu lub w celu podjęcia na Państwa żądanie określonych działań przed zawarciem takiej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.    Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Hetmańska przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane Hetmańska otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

4.    Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Hetmańska zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Państwa z Hetmańska oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy łączącej Państwa z Hetmańską. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5.    Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hetmańską przysługują Państwu następujące prawa:

1.    prawo do wniesienia sprzeciwu;

2.    prawo dostępu do danych;

3.    prawo do sprostowania danych;

4.    prawo do usunięcia danych;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych.

 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


 

 

Pracownicy lub Współpracownicy Kontrahentów Hetmańskiej

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HETMAŃSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bracka 4 (31-005 Kraków), posiadająca nr KRS: 0000026358, NIP: 6761788217. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

g.    za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@hetmanska.com.pl

h.    listownie – pod adresem: Bracka 4 ; 31-005 Kraków

i.      telefonicznie – pod numerem: 601 44 64 67

 

2.    Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Hetmańska przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Hetmańskiej polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Kontrahentami oraz wykonana zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.    Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Hetmańska przetwarza Państwa dane obejmujące: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane Hetmańska otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od Kontrahentów, których Państwo reprezentują.

4.    Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Hetmańska zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Hetmańską z jej Kontrahentem oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej Hetmańską z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5.    Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hetmańska przysługują Państwu następujące prawa:

1.    prawo do wniesienia sprzeciwu;

2.    prawo dostępu do danych;

3.    prawo do sprostowania danych;

4.    prawo do usunięcia danych;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


 

 

Kandydaci do pracy w Hetmańskiej lub osoby ubiegające się o zawarcie umów cywilnoprawnych

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HETMAŃSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bracka 4 (31-005 Kraków), posiadająca nr KRS: 0000026358, NIP: 6761788217. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

j.      za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@hetmanska.com.pl

k.     listownie – pod adresem: Bracka 4 ; 31-005 Kraków

l.      telefonicznie – pod numerem 601 44 64 67

 

2.    Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o poniższe podstawy prawne:

I.      w przypadku umów o pracę:

 

a)    Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b)    Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przekazują Państwo dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

c)    Uzasadniony interes Hetmańskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Hetmańska ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i kwalifikacje.

d)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).


II.     w przypadku umów cywilnoprawnych:

 

a)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie innych danych przekazanych w szczególności w CV i liście motywacyjnym.

b)    Uzasadniony interes Hetmańskiej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Hetmańska ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i kwalifikacje.

c)    zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procedur  zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Administrator przetwarza przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

a)    ocenić Państwa kwalifikacje do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;

b)    ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;

c)    wybrać odpowiednią osobę do pracy w Hetmańskiej lub do wykonywania określonych czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej z Hetmańską.

Podanie danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Państwa do pracy w Hetmańskiej lub zawarcie z Państwem określonej umowy cywilnoprawnej.

3.    Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują lub do czasu zakończenia procedury zmierzającej do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub przyszłych procedur zmierzających do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od momentu ich zebrania.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Hetmańska zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

 

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4.    Prawa podmiotów danych

Przysługują Państwu następujące prawa:

1.    prawo do wniesienia sprzeciwu;

2.    prawo dostępu do danych;

3.    prawo do sprostowania danych;

4.    prawo do usunięcia danych;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Hetmańska lub na adres poczty elektronicznej wskazane w pkt 1.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


 

 

Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych od Hetmańskiej

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HETMAŃSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bracka 4 (31-005 Kraków), posiadająca nr KRS: 0000026358, NIP: 6761788217. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

m.   za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@hetmanska.com.pl

n.    istownie – pod adresem: Bracka 4 ; 31-005 Kraków

o.    telefonicznie – pod numerem 601 44 64 67

 

2.    Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Hetmańska przetwarza w celu przekazywania Państwu informacji handlowych i marketingowych listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z Hetmańska w wybrany przez Państwa sposób określony w pkt 1. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.    Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Hetmańska przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące w szczególności : imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, numer pesel, numer telefony, adres e-mail, adres zamieszkania.

Powyższe dane Hetmańska zbiera bezpośrednio od Państwa.

4.    Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Hetmańska zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, zgodnie z obowiązkami Hetmańskiej wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.

5.    Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hetmańska przysługują Państwu następujące prawa:

1.    prawo do wniesienia sprzeciwu;

2.    prawo dostępu do danych;

3.    prawo do sprostowania danych;

4.    prawo do usunięcia danych;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych;

7.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Hetmańska.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.


 

 

Dane osobowe przetwarzane w ramach sytemu monitoringu wizyjnego

 

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest HETMAŃSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Bracka 4 (31-005 Kraków), posiadająca nr KRS: 0000026358, NIP: 6761788217. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

p.    za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: biuro@hetmanska.com.pl

q.    listownie – pod adresem: Bracka 4 ; 31-005 Kraków

r.     telefonicznie – pod numerem 601 44 64 67

 

2.    Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zarządzanych przez niego nieruchomości oraz ochrony mienia w nich się znajdującego.

Państwa dane zbierane są za pomocą systemu monitoringu wizyjnego funkcjonującego na zewnątrz oraz wewnątrz budynków przy ul. Bracka 4, Rynek Główny 17 oraz Rynek Główny 18.

3.    Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym Hetmańska zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres zapisu nagrań z monitoringu na dyskach twardych, który nie jest dłuższy niż 30 dni z wyjątkiem sytuacji, w których Policja lub inne właściwe służby zwrócą się do Administratora o zabezpieczenie tych nagrań.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4.    Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Hetmańska przysługują Państwu następujące prawa:

1.    prawo do wniesienia sprzeciwu;

2.    prawo dostępu do danych;

3.    prawo do sprostowania danych;

4.    prawo do usunięcia danych;

5.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

6.    prawo do przenoszenia danych.

 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.